Průvodce sociálními dávkami: 1. Životní minimum

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Životní minimum je termín, který je důležitý pro každého, kdo žádá o sociální dávky. Životní minimum je stanoveno zákonem č. 110/2006 Sb., tedy zákonem o životním a existenčním minimu. Výše minima je upravena přímo tímto zákonem a může být případně dále upravena nařízením vlády české republiky.

 

Jaká je výše životního minima v roce 2011?

Výše životního minima pro rok 2011 zůstává na stejné úrovni jako v předchozím roce 2010. Od 1. 1. 2011 tedy nedošlo k žádnému zvýšení této částky. Níže najdete přehledný seznam toho, kolik je ŽP v roce 2011 pro jednotlivé typy žadatelů. Částky jsou uvedeny vždy pro jeden měsíc.

 • Částka životního minima pro jednotlivce v roce 2011 = 3126 Kč
 • Částka životního minima 2011 pro první dospělou osobu v domácnosti = 2880 Kč
 • Částka životního minima 2011 pro druhou (nebo každou další osobu) v domácnosti = 2600 Kč
 • Částka životního minima dítěte 2011:
  • Pro dítě do 6-ti let = 1600 Kč
  • Pro dítě  6 – 15 let = 1960 Kč
  • Pro dítě 15 – 26 let = 2250 Kč

Pro stanovení toho, jaká je celková výška minima pro domácnosti pak hraje hlavní roli součet všech částek, které náleží jednotlivým členům v domácnosti.

Společně posuzované osoby pro výpočet životního minima

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu (registrovaní partneři),
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.
Podrobná úprava, kdo jsou společně posuzované osoby, je uvedena v § 3 a 4 zákona o životním a existenčním minimu.

 Co se započítává?

S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou:

 • příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek,
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendií,
 • odměn za darování krve,
 • daňového bonusu,
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • té části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů,
 • dávek sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů,
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa.

Pozn.Žádné půjčky, úvěry ze stavebního spoření, hypotéky se do výpočtu jakýchkoliv sociálních dávek nezohledňují!

Co byste měli vědět o životním minimu

Částka životního minima nezahrnuje náklady na bydlení.  Tyto náklady na bydlení jsou v rámci sociální podpory řešeny formou příspěvku na bydlení nebo v rámci hmotné nouze doplatkem na bydlení.

Výše životního minima se také používá pro zjištění nároku na další sociální dávky:

 • dávky pomoci v hmotné nouzi (poskytované na základě zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi).
 • dávky státní sociální podpory (poskytované na základě zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) – zejména přídavek na dítěsociální příplatek. Životní minimum se využívá při zjišťování nároku na tyto dávky, které zabezpečují adresnou pomoc rodinám s dětmi ve stanovených sociálních situacích a v případě sociálního příplatku tvoří i základ pro jeho výpočet.
 • další jako např. v soudní praxi pro stanovení alimentačních povinností, v případě exekucí pro nezabavitelné částky apod.

Žádost o životní minimum

Žádost o sociální dávky se podává vždy na příslušném sociálním odboru obecního (nebo městského) úřadu v místě kde má žadatel trvalé bydliště.

 

Kalkulačky online jsou např zde:

http://www.finance.cz/socialni-podpora/financni-kalkulacky/zivotni-minimum/ 

http://www.kurzy.cz/kalkulacka/zivotni-minimum/

http://www.mpsv.cz/cs/875